𑁔

Textile Wallah 2009

Tea dyed cotton seine twine 88" x 153" x ¼"

◀ Back to Artwork